מדברי הרב עדס

מעלות הבר מצווה רוח טהרה וקדושה

רוח טהרה וקדושה

קדושת בר המצווה

אומר הרב עדס לשאלה שנשאל על אירוע בר מצווה,
צדיקה יקרה מעלת הבר מצווה היא מעלה גדולה.
מצווה זה לשון צוותא וחיבור עם ה" הערוצים של ילד או ילדה
מקבילים את מדרגת הרוח של העולם העליון מהאצילות ומושפע עליהם רוח טהרה וקדושה,
ואם היה הילד או הילדה יודעים את קדושת היום לא היו זזים בשום אופן מהתורה הקדושה.

 

דוד המלך חוגג בר מצווה

"בני, אתה אני היום ילדתיך"

ועל הפסוק"בני אתה אני היום ילדתיך", איתא בזוהר שפסוק זה אמר דוד בשעה שנעשה בר-מצווה ונכנס לשנתו,
 ואז אמר דוד שהקב"ה אמר אליו "בני אתה אני היום ילדתיך",
דהיינו שממדרגת "אני תפילה" שהיא מדרגה של עולם האצילות נמשכה בו נשמה קדושה.
 

 בר מצווה חשוב יותר מברית מילה

מדרגת הבר מצווה גדולה על מעלת הברית מילה שבה נכנסת נפש האלקית,
כפי שמביא אדמו"ר הזקן בתחילת שולחן-ערוך אבל אין זה אלא המדרגה דנפש.
  ומגיל 13 מקבל את מדרגת הרוח ובגיל 20 את מדרגת הנשמה,
ולאחר שעובד עבודתו כדבעי למהוי, אזי "זכה יתיר",
אך בשעת הבר-מצווה נמשכות גם המדרגות דאצילות.

 

רבי שמעון חוגג בר מצווה לבנו אלעזר

ולכן עשה רבי שמעון סעודה ושמחה גדולה בשעה שרבי אלעזר בנו' נעשה בר-מצווה, שמחה כמו בחתונה.
ובשעה ששאלוהו אודות טעם השמחה, השיב, שזהו לפי שר"א ברנו' נעשה בר-מצוה, כדאיתא בזוהר חדש
ולכן כדאי מאוד גם להניח תפילין של רבינו תם.
ואין דבר יותר גדול מלהניח תפילין דרבינו תם,
ורביז"ל רצה שתיכף ומיד בעת הבר-מצווה שכבר יתחילו להניח שני זוגות תפילין – רש"י ורבינו תם.

מעלות מצוות תפילין

כל המניח תפילין מאריך ימים

והעיקר ראה לשמוח מאד מאד בכל יום בהנחת תפילין, כי אי אפשר להסביר לבן אדם את מעלת מצות תפילין,
ואת מעלת האדם שמניח תפילין.
ואמרו חכמינו הקדושים (מנחות מ"ד.) כל המניח תפילין מאריך ימים;
ואמרו (פסיקתא זוטרתא שמות) כל המניח תפילין כאילו קרא בתורה;
ואמרו (ילקוט שמות רמז רכ"ב) אמרו ישראל לפני המקום: אנו רוצים ליגע בתורה יומם ולילה אבל אין לנו פנאי,
אמר להם הקדוש ברוך הוא: קיימו מצות תפילין ומעלה אני עליכם כאילו אתם יגעים יומם ולילה כמו שכתבנו למעלה;
ואם היה אדם יודע מעלת הזוכה להניח תפילין של יד ותפילין של ראש, היה נזהר בזה מאד מאד,
והמצווה הזו ממשכת לאדם חיים ודביקות באין סוף ברוך הוא,
ואמרו חכמינו הקדושים (מנחות מ"ג:) כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו, הכל בחיזוק שלא יחטא;
כי כשאדם שש ושמח עם מצות תפילין שהניח היום, השמחה של המצוה לא תתן לו לחטוא,
ולכן אשרי מי שנזהר מאד מאד במצות תפילין.

כל המניח תפילין מאריך ימים

 

איפה קונים תפילין

בענין איפה לקנות את התפילין וכו', העיקר הוא שצריך להיות סופר ירא שמים מרבים עד מאד,
ועל זה צריכים להקפיד, לא על קרובי המשפחה, או מי שעני וכו'.
על כל פנים ביום זה נולדים מחדש עם רוחניות חדשה וכדאי לנהוג מגיל זה כל יום טבילה במקוה ,ותיקון כללי ו10 דקות התבודדות.
 
אברך את הילד שיזכה להיות תלמיד חכם אמיתי אמן.